Crack Platoon Members's Video
*********************************

Mofazzal Hossain Chowdhury (Maya) Bir Bikram

Md. Habibul Alam (Alam) Bir Pratik

Golam Dastagir Gazi (Gazi) Bir Pratik

Dr. Masudur Rahman (Tarek)

Mahfuzur Rahman (Aman)

Aminul Islam (Nasu)

Khaled Ahmed (Khaled)

Md. Maqbul-E-Elahi Chowdhury (Mashgul)

Md. Samsuzzaman (Farhad)

Najim Uddin Ahmed (Najim)

Samsuddin Ahmed

Samsul Alam Khan (Rizve)